Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8121
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM Loan Anh
Authors: Hà, Mỹ Trang
Nguyễn, Thị Yến
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Loan Anh trong tháng 06 năm 2018. Bên cạnh đó đánh giá hiệu quả và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh nhằm giúp cho sự phát triển của công ty trong tương lai.
Description: 167 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8121
ISSN: B1502058
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.167.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.