Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/814
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tác giả: Lê, Thị Thúy Sen
Vũ, Mai Hương
Mai, Hồng Nam
Từ khoá: Ngân hàng Nhà nước
Truyền thông
Chính sách tiền tệ
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 2 .- Tr.13-16
Tóm tắt: Từ năm 2013 đến nay, hoạt động truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, hỗ trợ đắc lực về hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Đồng thời, truyền thông đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của mình như một phần không thể tách rời của hoạt động và thực thi các chính sách của NHNN. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới và trong nước thay đổi nhanh chóng, đặt áp lực không nhỏ lên công tác điều hành chính sách tiền tệ - ngân hàng, đòi hỏi hoạt động truyền thông chính sách của NHNN cần được tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động, thích ứng với tình hình mới qua đó, đáp ứng với yêu cầu và thách thức ngày càng tăng trong lĩnh vực thông tin tiền tệ - ngân hàng. Bài viết tập trung phân tích quá trình đổi mới về chủ trương, chính sách và tổ chức triển khai hoạt động truyền thông của NHNN, đánh giá khái quát các kết quả, tồn tại hạn chế và đề suất một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác truyền thông chính sách của NHNN thời gian tới.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/814
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.49 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.