Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/821
Title: Fintech: Hệ sinh thái ở các nước và vận dụng tại Việt Nam
Authors: Hà, Văn Dương
Hà, Phạm Diễm Trang
Nguyễn, Hoàng Mỹ Lệ
Keywords: Fintech
Công nghệ tài chính
Hệ sinh thái
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 1.- Tr.32-39
Abstract: Bài viết về: cơ sở lý luận về hệ sinh thái Fintech; thực tiễn phát triển hệ sinh thái Fintech tại các quốc gia và Việt Nam và một số đề xuất hoàn thiện hệ sinh thái Fintech ở Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/821
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.