Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8239
Title: Nghiên cứu sự phụ thuộc của độ cứng vào trạng thái ứng suất trên đất yếu TP. HCM phục vụ tính toán hố đào sâu
Authors: Ngô, Đức Trung
Trần, Thị Thanh
Võ, Phán
Keywords: Độ cứng
Đất yếu
Trạng thái ứng suất
Hố đào sâu
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.143-148
Abstract: Để giải quyết các vấn đề hố đào sâu, các kỹ sư thường sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) với các mô hình Mohr Coulomb (MC), mô hình Hyperbol, mô hình Hardening Soil (HS). Mô hình dẻo tăng bền HS được xây dựng trên cơ sở mô hình Hypebol thể hiện nhiều tiến bộ hơn so với mô hình MC. Mô hình dẻo tăng bền HS có xét đến sự phụ thuộc của độ cứng vào ứng suất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8239
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.