Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8309
Title: Đóng góp của Khoa học và Công nghệ vào tăng trưởng kinh tế và dự báo kinh tế thế giới 2018
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học và Công nghệ
Tăng trưởng kinh tế
Dự báo kinh tế thế giới
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế;Số 01 .- Tr.01-48
Abstract: Giới thiệu khái quát về các dự báo tình hình kinh tế thế giới 2018 của các tổ chức quốc tế như Liên Hợp quốc (UN), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), những đóng góp của Khoa học và Công nghệ trong tăng trưởng kinh tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8309
ISSN: 0866-7712
Appears in Collections:Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.