Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/831
Title: Các khuôn mẫu hành vi tập thể trong phản ứng với thảm họa: Nghiên cứu tại hai xã miền Trung Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Thu Phương
Bùi, Minh
Keywords: Hành vi tập thể
Thảm họa
Xã hội học thảm họa
Liên kết cộng đồng
Miền trung Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Nghiên cứu con người;Số 4 .- Tr.54-71
Abstract: Bài viết nói về: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Các hình thức liên kết cộng đồng và các khuôn mẫu hành vi (trước thảm họa).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/831
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_680.53 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.