Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/834
Title: Một số giải pháp bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên nhằm đảm bảo phát triển con người Việt Nam hiện nay
Authors: Trương, Thị Thanh Quý
Keywords: Môi trường tự nhiên
Ô nhiễm môi trường
Phát triển con người
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Nghiên cứu con người;Số 4 .- Tr.43-53
Abstract: Nhận thức của Đảng về sự cần thiết bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên ở nước ta hiện nay; Thực trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển con người.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/834
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_511.3 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.