Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/836
Title: Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với cuộc sống hôn nhân (Qua một số nghiên cứu trên thế giới)
Authors: Lưu, Thị Lịch
Keywords: Hôn nhân
Cuộc sống hôn nhân
Hài lòng với cuộc sống hôn nhân
Yếu tố ảnh hưởng đến hôn nhân
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Nghiên cứu Con người;Số 5 .- Tr.57-70
Abstract: Nội dung của bài báo nói về các yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến hôn nhân, các yếu tố liên cá nhân, các yếu tố ngoài cá nhân tác động đến hôn nhân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/836
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.