Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8370
Title: Ảnh hưởng của bề rộng tiết diện đến khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép
Authors: Nguyễn, Ngọc Phương
Nguyễn, Thị Phương Thịnh
Keywords: Dầm bê tông cốt thép
Khả năng chịu cắt
Bề rộng tiết diện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 598 .-Tr.104-107
Abstract: Bài báo trình bày việc khảo sát khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép theo bề rộng tiết diện với một số tiêu chuẩn và mô hình tính, qua đó làm rõ hơn sự làm việc của dầm và kiến nghị đối với công tác thiết kế cấu kiện này theo tiêu chuẩn Viêt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8370
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_259.97 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.