Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8378
Title: Thủ tục nói tại một số thiết chế tài phán quốc tế
Authors: Đinh, Phạm Văn Minh
Keywords: Thiết chế
Thủ tục nói
Tài phán quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.42-55
Abstract: Quy trình giải quyết tranh chấp của các thiết chế tài phán quốc tế tuân theo quy định rất phức tạp, kết quả cuối cùng phụ thuộc rất lớn vào quá trình tham gia tố tụng của các bên. Thủ tục nói là thủ tục quan trọng trong các thủ tục tố tụng vì đây là thủ tục cuối cùng mà các quốc gia được thực hiện, sau thủ tục này, các thiết chế tài phán quốc tế sẽ ban hành phán quyết giải quyết tranh chấp. Bài viết phân tích thủ tục nói tại 3 thiết chế tài phán quốc tế có chức năng giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia gồm: Tòa án công lí quốc tế, Tòa án luật biển quốc tế và Tòa trọng tài thường trực quốc tế, từ đó rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam khi tiến hành thủ tục nói tại các thiết chế tài phán quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8378
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.