Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8382
Title: Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng biện pháp tài phán trong các hiệp định thương mại tự do của EU
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thơ
Trần, Phương Anh
Keywords: Đầu tư quốc tế
Giải quyết
Hiệp định
EU
Tài phán
Tranh chấp
Thương mại tự do
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.69-79
Abstract: Liên minh châu Âu chủ động tham gia vào các vòng đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) toàn cầu với kì vọng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại toàn cầu cũng như phát triển các quy tắc thương mại. Cơ chế giải quyết tranh chấp là vấn đề nồng cốt được lưu tâm trong các FTA. Bài viết phân tích, làm rõ một số vấn đề cơ bản về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo quy định của pháp luật EU và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng các biện pháp tài phán trong các hiệp định thương mại tự do của EU.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8382
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.