Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8391
Title: Thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là pháp nhân
Authors: Mai, Thanh Hiếu
Keywords: Bị cáo
Pháp nhân
Xét xử sơ thẩm
Thẩm quyền xét xử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.14-21
Abstract: Thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là pháp nhân được xác định theo sự việc, đối tượng và lãnh thổ. Việc xác định thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là pháp nhân không chỉ theo những quy định chung về thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là cá nhân mà còn theo những quy định đặc thù đối với bị cáo là pháp nhân. Đây là những quy định mới trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam nên khó tránh khỏi sự thiếu hoàn thiện. Bài viết phân tích thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là pháp nhân và đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam trong lĩnh vực này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8391
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.