Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/840
Title: Hồng lâu mộng và sách viết tiếp lưu giữ trong thư viện Triều Nguyễn
Authors: Trần, Ích Nguyên
Keywords: Hồng lâu mộng
Lưu trữ
Thư viện
Triều Nguyễn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 3 .- Tr.59-77
Abstract: Bài báo sử dụng những ghi chép trong thư mục của Việt Nam như Tụ khuê thư viện tổng mục, Nội các thư mục, Tân thư viện thủ sách, Cổ học viện thư tịch thủ sách,... phối hợp với những ghi chép bằng văn bản để nêu lên một cách cụ thể và hoàn chỉnh những thông tin về Hồng lâu mộng và sách viết tiếp truyền vào Việt Nam trước thế kỷ XX.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/840
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_898.17 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.