Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8402
Title: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của cốt sợi và cốt thanh đến biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai
Authors: Nguyễn, Bá Thạch
Trương, Hoài Chính
Keywords: Bê tông
Bê tông cốt sợi
Bê tông cốt thép
Biến dạng co ngót
Khí hậu Gia Lai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.85-88
Abstract: Nội dung bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm đo đạc biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai. Các mẫu thí nghiệm co ngót được chế tạo theo 03 nhóm mẫu (mẫu: bê tông thường, bê tông cốt sợi, bê tông cốt thép thanh) có cấp độ bền B25, với các tỷ lệ Nước/Xi măng (N/X) lần lượt là: 0.40, 0.45, 0.50. Các kết quả thí nghiệm thu được cho phép xác định sự phát triển của biến dạng co ngót theo thời gian và ảnh hưởng của tỷ lệ Nước/Xi măng (N/X) đến độ lớn của thành phần biến dạng dài hạn này của bê tông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8402
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_372.66 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.