Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8409
Title: Đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Luật Hà Nội thực trạng và giải pháp
Authors: Lê, Đình Nghị
Keywords: Đào tạo
Thực trạng
Giải pháp
Chất lượng cao
Trường Đại học Luật Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 04 .- Tr.84-90
Abstract: Chương trình đào tạo chất lượng cao đã được triển khai thực hiện tại Trường Đại học luật Hà Nội được ba năm với 04 khóa tuyển sinh, bước đầu có những thành công nhất định. Tuy vậy, bên cạnh những thành công còn một số hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục. Bài viết chỉ ra thực trạng đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học luật Hà Nội dựa trên phân tích một số thuận lợi cũng như những hạn chế, tồn tại; từ đó đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện Chương trình đào tạo chất lượng cao thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8409
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.