Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8432
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
Authors: Lê, Văn Dễ
Võ, Thị Huỳnh Nga
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những nơi có diện tích sản xuất lúa lớn trong cả nước. Lúa là một trong những cây lương thực chính và cũng là trọng điểm để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân nông thôn tại địa phương. Đề tài “Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long”nhằm ước lượng hiệu quả kinh tế và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ. Từ đó, tìm ra giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài được thực hiện dựa trên số liệu phỏng vấn trực tiếp 180 nông hộ sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sử dụng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu DEA và mô hình hồi qui Tobit để ước lượng hiệu quả kinh tế và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động sản xuất lúa ở vụ đông xuân mang lại lợi nhuận cao hơn ở vụ hè thu. Nông hộ vẫn có lời khi tính chi phí công lao động gia đình vào phí sản xuất. Kết quả của mô hình hồi qui cho thấy tuổi, giới tính, trang thiết bị nông nghiệp có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ.
Description: 71tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8432
ISSN: B1510615
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.