Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8447
Title: Phân tích độ nhạy của chuyển vị tấm có vết nứt chịu tải trọng động bằng Xfem và công cụ Wavelet
Authors: Hoàng, Công Vũ
Nguyễn, Mai Chí Trung
Nguyễn, Ngọc Thắng
Keywords: Tấm có vết nứt
Chuyển vị
Wavelet
eXtended Finite Element Method (XFEM)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 600 .- Tr.141-144
Abstract: Bài báo này phân tích độ nhạy của chuyển vị tấm có vết nứt sau khi dùng Phương pháp Phần tử hữu hạn mở rộng (eXtended Finite Element Method - XFEM) và công cụ Wavelet. Sự ảnh hưởng loại tải trọng và vị trí vết nứt được nghiên cứu. Các giá trị chuyển vị thu được từ bài toán động dược tính toán bằng XFEM và phương pháp Newmark. Kết quả khảo sát cho thấy chuyển vị của tấm có vết nứt sau khi biến đổi Wavelet tỏ ra rất nhạy đối với loại tải trọng và vị trí vết nứt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8447
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.