Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8510
Title: Cơ hội đi học ở Việt Nam - từ cải cách giáo dục đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Authors: Lê, Ngọc Hùng
Bùi, Thị Phương
Keywords: Cơ hội đi học
Cải cách giáo dục
Đổi mới căn bản
Toàn diện giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 02 .- Tr.58-64
Abstract: Năm 1996, Nghị quyết số 2-NQ/TW chỉ rõ vị trí và vai trò động lực phát triển của giáo dục trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đó là "Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo". Tuy nhiên, Nghị quyết chỉ rõ đến năm 1996, vẫn chưa phổ cập được giáo dục tiểu học, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt dưới 10% và mâu thuẫn lớn giữa yêu cầu phát triển quy mô giáo dục với nâng cao chất lượng giáo dục. Nghị quyết đề ra những định hướng lớn cho phát triển giáo dục, đó là: thực sự coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục - đào tạo là đầu tư phát triển; Coi trọng cả ba mặt: mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả giáo dục. Đối với mục tiêu mở rộng cơ hội đi học, Nghị quyết đề rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2000 phổ cập giáo dục bậc tiểu học, đến năm 2010 phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đến năm 2020 phổ cập trung học phổ thông và xây dựng, phát triển bậc học mầm non cho hầu hết các trẻ em trong độ tuổi, có nghĩa là phổ cập bậc học mầm non. Để thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển giáo dục, giải pháp chủ yếu được đặt ra là đổi mới quản lý giáo dục, trong đó cần "Coi trọng hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, nhằm giải đáp những vấn đề lý luận và thực tiễn trong giáo dục và phổ biến các tri thức khoa học giáo dục thường thức đến các gia đình".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8510
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.