Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8553
Title: Đổi mới cơ chế đầu tư tài chính cho khoa học xã hội hướng tới nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Authors: Đỗ, Diệu Hương
Keywords: Cơ chế tự chủ tài chính
Đầu tư tài chính
Ngân sách nhà nước
Phân bổ
Hoạt động khoa học xã hội
Hiệu quả
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.24-32
Abstract: Qua phân tích các số liệu về đầu tư từ ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội nói riêng trong 10 năm qua, bài viết hướng tới việc nhận diện những mặt được chỉ ra những bất cập và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế đầu tư tài chính theo hướng tự chủ để nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học xã hội vì sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8553
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.