Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8558
Title: Phát triển cảng cá và dịch vụ nghề cá phục vụ đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Ninh
Authors: Đào, Xuân Thắng
Nguyễn, Phượng Lê
Nguyễn, Hữu Đạt
Keywords: Phát triển cảng cá
Dịch vụ nghề cá
Đánh bắt xa bờ
Tỉnh Quảng Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.65-76
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng cảng cá và dịch vụ nghề cá của tỉnh Quảng Ninh, chỉ ra nguyên nhân hạn chế, yếu kém và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy hoạt động đánh bắt xa bờ, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo và phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ninh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8558
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.69 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.