Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8561
Title: Cấu trúc thị trường trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thế Bính
Nguyễn, Thị Mai Huyên
Keywords: Cấu trúc thị trường ngân hàng
Mức độ tập trung ngân hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 147 .- Tr.42-49
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá cấu trúc thị trường (CTTT) trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Mức độ tập trung được đo lường dựa vào tỷ trọng và cấu trúc được phát triển bởi Dickson (1981), Martels (1971). Kết quả nghiên cứu cho thấy, CTTT trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2008-2016 ở mức cao dựa theo các chỉ số đo lường mức độ tập trung CR3, CR5 và HHI. Các chỉ số này được tính toán trên ba phương diện của hoạt động ngân hàng là tổng tài sản, huy động vốn và cho vay. Bằng chứng thực nghiệm này góp phần làm rõ quan ngại rằng, sự tập trung quy mô trong quá trình tái cấu trúc sẽ gia tăng mức độ độc quyền, qua đó ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8561
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.