Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86062
Title: Ảnh hưởng của đặc điểm ban quản trị đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Thanh Toàn
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu xác định tác động của đặc điểm ban quản trị đến HQHĐKD của các ngân hàng niêm yết trên TTCKVN. Trên cơ sở đánh giá, đề tài sẽ đưa ra những gợi ý nhằm tăng cường hiệu quả của QTCT tại các ngân hàng Việt Nam.
Description: 69 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86062
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.