Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8724
Title: Mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu dầu thô ở Việt Nam
Authors: Hồ, Đắc Nghĩa
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Dầu thô
Việt Nam
Kim ngạch xuất khẩu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 523 .- Tr.82-84
Abstract: Việt Nam là quốc gia có tài nguyên dầu khí và ngành công nghiệp dầu khí có nhiều đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Xuất khẩu dầu thô là ngành kinh tế công nghiệp nền tảng, quan trọng của nước ta. Giá trị kim ngạch xuất khẩu dầu thô có đóng góp đáng kể đối với sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đồng thời đó là trụ cột chính trong công tác đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và nó đã tạo ra sự lan toả mạnh đến các lĩnh vực kinh tế xã hội khác. Nghiên cứu này phân tích tác động của các yếu tố đến kim ngạch xuất khẩu dầu thô ở Việt Nam, thông qua kiểm chứng thực nghiệm, trên cơ sở khai thác mô hình hồi quy nhiều biến với dữ liệu Việt Nam giai đoạn 2005 — 2016 theo hàng quý, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển ngành xuất khẩu dầu thô Việt Nam trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8724
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.