Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8772
Title: So sánh hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa của nông hộ trong và ngaoif cánh đồng lớn tại Đồng Bằng sông Cửu Long
Authors: Lê, Văn Dễ
Nguyễn, Thị Thảo Linh
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: So sánh hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa của nông hộ trong và ngoài CĐT tại ĐBSCL, nhằm phân tích hiện trạng sản xuất sản xuất lúa của CĐL và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận ( lợi nhuận/ chi phí ) của nông hộ trồng lúa tại địa bàn nghiên cứu; đề suất giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa của nông hộ tại ĐBSCL . Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả, sử dụng so sánh trong trung bình hai tổng thể để so sánh hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa của nông hộ trong và ngoài cánh đồng lớn. Đề tài sử dụng phương trình hồi qui đa biến để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận ( lợi nhuận/ chi phí) của mô hình. Đối với vụ đông xuân, tổng chi phí của trong CĐL là 1.567.425 đồng/ 1000m2 thấp hơn so với ngoài mô hình là 1.638.467 đồng / 1000m2. Các chỉ số tài chính như năng suất, doanh thu, lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận trên chi phí, doanh thu trên chi phí, lợi nhuận trên doanh thu lần lượt là 904.759 kg/ 1000m2 ; 4.593.444 đồng/ 1000m2 ; 3.026.020 đồng/1000m2 ; 2.017 lần; 3.017 lần; 0.653 lần cao hơn so với ngoài mô hình lần lượt là 848.337 kg/ 1000m2+; 4.108.225 đồng/ 1000m2 ; 2.469.759 đồng/ 1000m2; 1.576 lần ; 2.576 lần ;0589 lần. Đối với vụ hè thu, tất cả các chỉ số trong sản xuất lúa trong và ngoài CĐL như chi phí, năng suất, doanh thu, lọi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu không có khác biệt có ý nghĩa thống kê, các chỉ số dao động lần lượt là 608.764-709.040 kg/ 1000m2; 1.043-1.068 lần; 2.042-2.067 lần ; 0464-0471 lần. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính ở vụ đông xuân như: việc tham gia mô hình có hiệu quả hơn. Lượng giống nông hộ sử dụng, tình hình vay vốn của nông hộ. Đối với vụ hè thu có các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính như: tuổi chủ hộ, kinh nghiệm sản xuất, lượng giống sử dụng và tình hình vay vốn của nông hộ.
Description: 89tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8772
ISSN: B1510610
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.