Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8799
Title: Đa dạng hóa nguồn tài chính cho trường đại học công lập: kinh nghiệm ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hoài Nam
Nguyễn, Hoàng Dũng
Trần, Thị Hồng Lam
Keywords: Tài chính
Trường đại học công lập
Bài học kinh nghiệm
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 528 .- Tr.72-73,29
Abstract: Những năm qua, tài chính cho giáo dục đại học ở nước ta bước đầu được hình thành từ nhiều nguồn. Thực hiện chủ trương tự chủ, bên cạnh việc Nhà nước đảm bảo tài chính cho giáo dục, các trường đại học công lập còn huy động tài chính từ người học, từ bản thân nhà trường, từ sự đóng góp của các doanh nghiệp trong nước và từ hợp tác với nước ngoài. Nhờ đó, việc đảm bảo tài chính cho giáo dục đại học ngày càng được cải thiện, góp phần tích cực vào việc mở rộng quy mô, thay đổi cơ cấu, từng bước cải thiện chất lượng đào tạo đại học nói chung, đối với đào tạo ở các trường đại học công lập nói riêng. Bài viết trên cơ sở phân tích kinh nghiệm đa dạng hóa nguồn tài chính cho trường Đại học ở một số quốc gia trên thế giới, từ đó đưa ra một số bài học cho Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8799
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.