Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8942
Title: ỨNG DỤNG XẾP THỜI KHÓA BIỂU CHO GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY TẠI KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Authors: Nguyễn, Tí Hon
Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Ứng dụng xếp lịch thời khóa biểu cho giảng viên giảng dạy tại Khoa Phát Triển Nông Thôn” nhằm tạo ra một hệ thống để phục vụ cho các cán bộ phụ trách lẫn các giảng viên. Hệ thống này đã giải quyết được những vấn đề khó khăn đó như: cho giảng viên đăng ký trước giờ rảnh của mình, hệ thống sẽ tự động lấy các lớp học phần để xếp vào các tiết mà giảng viên đã đăng ký, tận dụng được thời gian của tất cả các phòng học, xuất ra được file .xls của thời khóa biểu hoàn chỉnh. Nhằm nâng cao tính tiện lợi và nhanh chóng nên hệ thống sẽ được xây dựng dưới dạng nền tảng mô hình MVC và một ứng dụng web được viết bằng HTML, Javascript sử dụng kèm theo các thư viện và framework nổi bật hiện nay, cùng với đó là hệ thống thu thập biểu mẫu của Google và sử dụng Microsoft® Office Excel cho việc lưu trữ thông tin trước và sau khi thu thập. Về Website sẽ được viết bằng công nghệ NodeJS để đảm bảo tính nhanh chóng, ổn định, bên cạnh đó còn kết hợp với cơ sở dữ liệu MongoDB để việc lưu trữ và xử lý dữ liệu tốt hơn. Đây như một bộ đôi tương thích với nhau cho một hệ thống lớn. Hệ thống này cũng sẽ đảm bảo các chức năng xử lý nhập xuất dữ liệu từ file Excel. Bên cạnh đó, sử dụng biểu mẫu của Google để thu thập và lưu trữ các tiết dạy mà giảng viên đăng ký trong học kỳ tới.
Description: 46 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8942
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.