Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8985
Title: Ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hà, Huy Ngọc
Bùi, Quang Tuấn
Keywords: Chính sách
Ứng phó
Biến đổi khí hậu
Thiên tai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 7 .- Tr.29-38
Abstract: Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang tác động nghiêm trọng đến phát triển bền vững ở Việt Nam. Diễn biến thiên tai và khí hậu cực đoan ngày càng phức tạp, dị thường, trái quy luật, làm gia tăng mức độ dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên, kinh tế - xã hội. Nhận thức được điều này, Chính phủ đã sớm xây dựng một lộ trình chính sách, cũng như các chương trình hành động để ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên, các chính sách và các chương trình ứng phó với BĐKH còn những bất cập. Để hoàn thiện chính sách ứng phó với BĐKH trong bối cảnh mới hiện nay, Việt Nam cần thực hiện nhiều giải pháp thiết thực hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8985
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.