Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9016
Title: Ổn định tài chính quốc gia trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 thông qua sự hợp tác ngân hàng - Fintech
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Hoàng, Hải Yến
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Tài chính quốc gia
Cách mạng công nghệ 4.0
Ngân hàng
Fintech
Sự hợp tác
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 9 .- Tr.27-31
Abstract: Bài viết nêu sự cần thiết của việc thúc đẩy quá trình hợp tác Ngân hàng và Fintech tại Việt Nam; Ổn định tài chính trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0; Vấn đề ổn định tài chính tại Việt Nam; Fintech và những tác động đến ổn định tài chính quốc gia; Sự hỗ trợ từ phía Chính phủ đối với quá trình hợp tác Ngân hàng - Fintech nhằm ổn định tài chính quốc gia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9016
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.225.194.102


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.