Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9054
Title: Một vài nét về hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Khánh Hòa những năm gần đây
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Xuất nhập khẩu
Hoạt động
Khánh Hòa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 539 .- Tr.37-39
Abstract: Trong bức tranh chung về tăng trưởng kinh tế những năm vừa qua, hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những tâm điểm, đóng vai trò then chốt trong việc phản ánh năng lực sản xuất trong nước, chất lượng tăng trưởng của quốc gia trước bối cảnh hoạt động hội nhập kinh tế. Đối với tỉnh Khánh Hòa, một trong các tỉnh được quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện để phát triển kinh tế của Chính phủ, hoạt động xuất nhập khẩu càng trở nên quan trọng trong chiến lược kinh tế của tỉnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9054
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.37 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.