Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/908
Title: Bảo đảm quyền con người, quyền công dân tư tưởng xuyên suốt trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Hòa Bình
Keywords: Quyền con người
Quyền công dân
Bộ luật Tố tụng Hình sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 2 .- Tr.1-7
Abstract: Bảo đảm quyền con người, quyền công dân tư tưởng xuyên suốt trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 bao gồm những nội dung đổi mới cụ thể là bổ sung đầy đủ quyền của những người tham gia tố tụng; đề cao trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Những quy định chặt chẽ và kiểm soát nghiêm ngặt việc áp dụng các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân. Bảo đảm quy tắc suy đối vô tội và quyền bào chữa của người bị buộc tội. Thiết lập các cơ chế hữu hiệu để bảo vệ những người tham gia tố tụng, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên và đổi mới thời hạn tố tụng nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền công dân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/908
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.