Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9303
Title: PHÂN TÍCH MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA BỘT SẢ, GỪNG, CAM THẢO BẮC, QUẾ VÀ NGÒ
Authors: TS. Nguyễn, Thị Hồng Nhân
Đinh, Phan Đức Anh
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “phân tích một số thành phần hóa học của bột sả, gừng, cam thảo bắc, quế và ngò” được tiến hành từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 04 năm 2019, tại phòng thức ăn gia súc (E109)- Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ. Đề tài được thực hiện trên các mẫu bột sả, gừng, cam thảo bắc và ngò với các chỉ tiêu về hàm lượng vật chất khô, khoáng tổng số, phenolic tổng, hàm lượng flavonoid tổng, hàm lượng tannin. Thí nghiệm được thực hiện trên mẫu với 3 lần lặp lại đối với mỗi chỉ tiêu. Kết quả cho thấy hàm lượng vật chất khô, khoáng tổng số, phenolic tổng, flavonoid tổng, tannin trong các mẫu là khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Quế đạt cao nhất với chỉ các tiêu về hàm lượng phenolic tổng (1,511%), tanin (1,656%) và vật chất khô (87,007%). Trong cam thảo bắc và ngò đạt cao nhất về hàm lượng flavonoid với 0,469% và 0,468%. Sả có hàm lượng tro đạt cao nhất với 9,311%. Gừng có hàm lượng đạt thấp nhất với các chỉ tiêu phenolic tổng (0,223%), flavonoid tổng (0,055%), tannin (0,678%) và vật chất khô (81,898%).
Description: 52tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9303
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.