Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9337
Title: Phân lập chất và khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa từ cao ethyl acetate của cây Mai dương (Mimosa pigra L.), họ Đậu (Fabaceae)
Authors: TS. Nguyễn, Trọng Tuân
Phan, Cúc Phương
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát thành phần hóa học của trái cây Mimosa pigra L. thu hái ở thành phố Cần Thơ. Từ trái của cây Mimosa pigra L. (8,05 kg) thực hiện phương pháp chiết ở nhiệt độ phòng thu được cao tổng (800 g). Cao tổng được phân đoạn bằng cách chiết lỏng-lỏng sử dụng hexane, ethyl acetate thu được các phân đoạn hexane (30,81 g), ethyl acetate (94,13 g), phần còn lại là cao nước. Nghiên cứu này chỉ tập trung nghiên cứu trên cao ethyl acetate. Kết quả cho thấy từ phân đoạn cao chiết ethyl acetate của trái cây Mai dương phân lập được hợp chất chrysoeriol. Cấu trúc của hợp chất này được xác định dựa vào các phương pháp quang phổ hiện đại như: 1D và 2D-NMR và so sánh với tài liệu tham khảo. Từ đó nhận định được rằng, chrysoeriol lần đầu tiên được phân lập từ cây này. Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của các cao chiết và hợp chất chrysoeriol bằng phương pháp ABTS và DPPH. Kết quả cho thấy các cao chiết thể hiện hoạt tính khá mạnh ở cả hai phương pháp và giá trị IC50 của chrysoeriol lần lượt là 17,89 (µg/mL) ở phương pháp ABTS và 36,92 (µg/mL) ở phương pháp DPPH.
Description: 73tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9337
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.