Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9360
Nhan đề: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở (Qua kinh nghiệm của Hà Tĩnh)
Tác giả: Hoàng, Trung Dũng
Từ khoá: Dân chủ cơ sở
Hà Tĩnh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.52-58
Tóm tắt: Trong những năm qua, việc phát huy vai trò của người dân và cơ chế bảo đảm sự tham gia của nhân dân vào hoạt động quản lý xã hội đã đạt những kết quả quan trọng. Tuy vậy, việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở vẫn còn những hạn chế, khiếm khuyết. Trước bối cảnh mới, việc củng cố, tăng cường tính dân chủ trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận từ trên xuống dưới là yếu tố hết sức cần thiết nhằm “tiếp tục triển khai hiệu quả dân chủ ở cơ sở” .
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9360
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.75 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.