Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9374
Title: V.I.Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa dân túy ở Nga và ý nghĩa đối với Việt Nam
Authors: Phan, Thanh Khôi
Keywords: V.I.Lênin
Chủ nghĩa dân túy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.39-45
Abstract: Chủ nghĩa dân túy, một loại hình tư tưởng tiểu tư sản, duy tâm, xuất hiện ở Nga vào nửa sau của thế kỷ XIX, có tác hại rất lớn đối với phong trào cách mạng ở Nga. V. I. Lênin đã đấu tranh không khoan nhượng với loại tư tưởng này, qua đó góp phần bảo vệ, truyền bá và phát triển lý luận mácxít vận dụng vào thực tiễn cụ thể để thúc đẩy nhanh quá trình cách mạng ở Nga. Tinh thần của những quan điểm trong cuộc đấu tranh đó của V. I. Lênin vẫn có ý nghĩa thời sự đối với Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9374
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.