Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9467
Title: Chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình từ lý thuyết đến thực tiễn vận dụng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Vân
Keywords: Chuẩn mực kế toán
Hệ thống kế toán
Báo cáo tài chính
Kiểm toán
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.37-40
Abstract: Chuẩn mực kế toán (CMKT) là tập hợp các nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản để hướng dẫn người làm kế toán nhận thức, ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. CMKT tạo ra một hệ thống quan điểm hành xử thống nhất cho tất cả các kế toán viên (KTV) trong các doanh nghiệp (DN). Việc vận dụng đúng CMKT là một vấn đề rất quan trọng, trong công tác kế toán với cả DN và các tổ chức liên quan. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá tình hình vận dụng CMKT tài sản cố định của các DN nhỏ và vừa bằng cách tiến hành việc điều tra thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp. Nghiên cứu đã đánh giá được mức độ vận dụng CMKT thường xuyên hay không thường xuyên của các DN trên địa bàn tỉnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9467
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.