Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9484
Title: Đánh giá mức độ tương thích giữa Báo cáo tài chính với Báo cáo tích hợp của các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo cáo tài chính
Phát triển bền vững
Quản trị công ty
IIRC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.41-43,52
Abstract: Bài viết đánh giá mức độ tương thích giữa Báo cáo tài chính (BCTC) của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam với khuôn khổ Báo cáo tích hợp (BCTH) quốc tế, nhằm tìm hiểu khả năng áp dụng BCTH của các DN Việt Nam. Danh mục nội dung kiểm tra ngoài việc cung cấp một công cụ để đánh giá các báo cáo theo khuôn khổ BCTH quốc tế (IIRF), cũng có thể được sử dụng cho các nhà quản trị DN để đánh giá mức độ tương thích báo cáo của họ với BCTH. Đặc biệt, nghiên cứu phân tích sử dụng lý thuyết khuyếch tán sự đổi mới (DOI) để tìm hiểu sự nhận thức của các nhà quản trị đối với BCTH như thế nào, nhằm cung cấp một lợi thế so với thực tiễn hiện có; khả năng tương thích so với hiện tại, nhận thức về sự phức tạp của nó ảnh hưởng đến việc khuếch tán áp dụng BCTH. Từ việc đánh giá này, có thể tạo ra những thay đổi cần thiết đối với các DN Việt Nam, để tiến tới áp dụng BCTH trong việc lập báo cáo của mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9484
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.