Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9545
Title: Đảng bộ huyện Mỹ Tú, tỉnh ST lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Trần, Thị Huỳnh Như
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Đảng bộ Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay”. Chương 1 là làm rõ những vấn đề chung về phát triển kinh tế - xã hội. Chương 2 là làm rõ thực trạng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn hiện nay. Chương 3 đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.
Description: 93 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9545
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
881.98 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.