Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9556
Title: Thực hiện quy chế dân chủ ở cấp cơ sở trên địa bàn quận Thốt Nốt TPCT hiện nay
Authors: Đinh, Thị Chinh
Lê, Thị Kim Anh
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện dân chủ ở cấp cơ sở là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện cơ chế nhân dân làm chủ xã hội trong công cuộc đổi mới của Việt Nam. Bởi vậy, Đảng ta rất quan tâm đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp cơ sở. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp cơ sở trên địa bàn quận Thốt Nốt còn nhiều bất cập. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài “Thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp cơ sở trên địa bàn quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp đại học. Trong nội dung của luận văn, trước hết tác giả làm rõ một cách khái quát về dân chủ và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp cơ sở. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích thực trạng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp cơ sở trên địa bàn quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ trong thời gian qua. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ ở cấp cơ sở trên địa bàn quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Tin rằng với sự phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp sẽ góp phần vào việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp cơ sở nhằm tác động tích cực đến các lĩnh vực đời sống xã hội, thúc đẩy quá trình đổi mới đất nước nói chung và sự phát triển của quận Thốt Nốt nói riêng.
Description: 73 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9556
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
974.3 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.