Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9682
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa thái độ rủi ro và thu nhập của nông hộ ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Nguyễn, Thị Tường Vi
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mô tả thái độ rủi ro của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long. Xác định mối quan hệ giữa thái độ rủi ro và thu nhập của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất khuyến nghị giúp nông hộ ứng phó với rủi ro trong nông nghiệp và cải thiện thu nhập.
Description: 53 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9682
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.