Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9703
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH MTV Hiệp Thành Lợi
Authors: Trần, Quốc Dũng
Hồ, Thị Bích Mai
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu của Công ty TNHH MTV Hiệp Thành Lợi. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao công tác kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại công ty trong thời gian tới.
Description: 176 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9703
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.