Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/971
Title: Phần mềm mô phỏng tương tác theo mô hình Client/Server dùng trong giảng dạy trực tuyến từ xa =
Other Titles: Simulation software with Client-Server architecture to supplement the online distance teaching
Authors: Đàm, Quang Hồng Hải
Phan, Quốc Tín
Tô, Nguyễn Nhật Quang
Keywords: Giảng dạy trực tuyến
Giảng dạy từ xa phần mềm mô phỏng
Mạng máy tính
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin;Tr.101-107
Abstract: Mục đích của nghiên cứu nhằm xây dựng phần mềm mô phỏng theo mô hình Client/server giúp cho việc giảng trực tuyến từ xa trong chương trình đại học Công nghệ Thông tin. Với các phần mềm mô phỏng, chi phí đầu tư các thiết bị không phải là đòi hỏi lớn do các chương trình được thực hiện trên các máy tính. Giải pháp được nghiên cứu sẽ cho phép giảng viên và các sinh viên dùng các máy tính trao đổi tương tác với nhau thông qua phần mềm mô phỏng. Với giải pháp này, máy tính của giảng viên có thể trở thành máy xử lý tín hiệu đầu vào còn tất cả các máy tính của học sinh là các máy xử lý tín hiệu đầu ra với các tham số có thể lựa chọn khác nhau và dữ liệu được trao đổi thông qua mạng Internet và mạng cục bộ (LAN). Việc thử nghiệm phần mềm mô phỏng tại trường Đại học Công nghệ Thông tin cho thấy phần mềm này có thể sử dụng cho cả giảng dạy trong lớp và từ xa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/971
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.