Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9716
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Asia Dragon
Authors: Nguyễn, Thu Nha Trang
Huỳnh, Nguyễn Thị Hiền
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Asia Dragon. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, luận văn đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại đơn vị trong thời gian tới.
Description: 127 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9716
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.