Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9757
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại bưu điện tỉnh Sóc Trăng
Authors: Vũ, Xuân Nam
Phan, Thái Lợi
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Phân tích các tỷ số liên quan đến vốn bằng tiền và các khoản phải thu, từ đó đánh giá năng lực quản lý dòng tiền và các khoản nợ của đơn vị. Đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại đơn vị.
Description: 181 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9757
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.56 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.14.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.