Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9800
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH XNK thương mại phân phối thực phẩm MET, TP. Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Diệu
Nguyễn, Thị Kim Cúc
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kế toán và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH XNK Thƣơng mại Phân phối Thực phẩm MET. Từ đó đề xuất các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 113 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9800
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.