Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9906
Title: Vaận dụng nguyên lý về sự phát triển trong phép biện chứng duy vật vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Trần, Thị Tuyết Hà
Lương, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Triết học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trên cơ sở tìm hiểu và làm rõ những vấn đề lý luận chung về nguyên lý về sự phát triển và một số khái niệm liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Sóc Trăng, luận văn hướng trọng tâm vào việc phân tích, đánh giá đúng thực trạng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Sóc Trăng. Từ đó tác giả đã đề xuất ra những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm vận dụng nguyên lý về sự phát triển trong phép biện chứng duy vật vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay để góp một phần nào đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đưa đất nước ta hướng đến một quốc gia có nền kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc hướng đến đạt mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa toàn diện.
Description: 66 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9906
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.