Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/990
Title: Truy vấn trên cơ sở dữ liệu phân tán sử dụng tác tử di động =
Other Titles: Query in distributed database using mobile agent
Authors: Trần, Đình Toàn
Keywords: Cơ sở dữ liệu phân tán
Tác tử di động
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin;Tr.202-206
Abstract: Bài báo thực hiện việc xây dựng quá trình truy vấn trong CSDL phân tán sử dụng tác tử di động nhằm làm giảm chi phí về thời gian truy vấn cũng như hạn chế sự phụ thuộc vào hệ thống mạng và tăng tốc độ truy vấn trong hệ thống cũng như tăng độ tin cậy cho quá trình truy vấn CSDL trong hệ thống phân tán. Trong bài báo sẽ xây dựng tác tử di động như là một server di động trong CSDL phân tán có chức năng tiếp nhận các yêu cầu xử lý dữ liệu, định tuyến để di chuyển yêu cầu đến các server trên hệ thống phân tán để từ đó thực hiện việc truy vấn dữ liệu, di chuyển đến các server chứa dữ liệu cần truy vấn và trả kết quả truy vấn về nơi đưa yêu cầu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/990
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_329.73 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.