Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9914
Title: Triế học phật giáo và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần của người Vn hiện nay
Authors: Mai, Phú Hợp
Phan, Thị Huỳnh Như
Keywords: Triết học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trên cơ sở tìm hiểu về triết học Phật giáo, tác giả tập trung đi sâu phân tích nội dung triết học Phật giáo và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần của người Việt Nam. Đây là nội dung cốt lõi của luận văn.
Description: 83 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9914
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.