Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9917
Title: Tư tưởng của trường phái đạo gia giá trị và hạn chế
Authors: Phan, Văn Phúc
Trương, Nguyễn Khả Khăm
Keywords: Triết học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trình bày điều kiện về kinh tế, điều kiện về chính trị – xã hội và thân thế sự nghiệp của Lão Tử, Trang Tử để thể hiện sự hình thành của trường phái Đạo gia một cách khái quát. Đồng thời, phân tích làm rõ nội dung tư tưởng triết học của trường phái Đạo gia trên các khía cạnh bản thể luận, nhận thức luận, luân lý xã hội, chính trị dựa trên quan điểm của Lão Tử và Trang Tử. Từ đó, đưa ra những giá trị về mặt nhận thức, giá trị về mặt thực tiễn của trường phái Đạo gia, đồng thời nêu lên được những hạn chế của trường phái này trong đời sống xã hội.
Description: 82 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9917
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.