Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9922
Title: Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam
Authors: Nguyễn, Tấn Thành
Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Cấu trúc tài chính
Khủng hoảng tài chính
Dữ liệu bảng động
TOBIT
Doanh nghiệp xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.26-30
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính (CTTC) ở các doanh nghiệp xây dựng (DNXD) Việt Nam, trong giai đoạn 2007 - 2015. Dựa trên số liệu báo cáo tài chính của 1024 DNXD, từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, sử dụng phương pháp XTTOBIT để giải quyết vấn đề nội sinh (hàm mật độ phân phối xác suất DPF), kết quả phân tích mô hình hồi quy bảng dạng động cho thấy CTTC của năm hiện tại có quan hệ cùng chiều với CTTC của năm liền kề trước. CTTC có quan hệ cùng chiều với quy mô, cơ hội tăng trưởng và tính thanh khoản, nhưng có quan hệ ngược chiều với khả năng sinh lời và cơ cấu tài sản của các DNXD. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng, khủng hoảng tài chính đã tác động đến CTTC ở các DNXD tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9922
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.