Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9932
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán Sao Việt chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Hồng Thoa
Phan, Lê Khả Hân
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu và đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – Chi nhánh Cần Thơ. Thông qua quá trình kiểm toán thực tế và thực tập tại công ty, tìm ra những ưu điểm cũng như hạn chế của quy trình, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn quy trình kiểm toán khoản mục này tại công ty.
Description: 106 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9932
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.